logo Stichting Terminale Zorg Haaglanden

Over ons

De stichting is 15 januari 1991 opgericht en bestaat dus ruim 25 jaar.

De stichting is aangesloten bij de landelijke vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ) en hanteert de kwaliteitseisen van deze vereniging. 


VPTZ Nederland verenigt ruim 200 organisaties in de vrijwillige palliatieve terminale zorg. http://www.vptz.nl


De stichting heeft  een coördinator  in  dienst, haar naam is Marleen Quakkelaar

 Marleen Quakkelaar

Belangrijkste taken van de coördinator bij hulpaanvragen:

  • zij geeft voorlichting en informatie
  • zij komt bij u langs voor het bespreken van de hulpvraag
  • zij stelt in overleg met de cliënt en familie vast welke ondersteuning het best kan worden geboden
  • zij organiseert de hulp
  • zij bewaakt de continuïteit en kwaliteit van de vrijwilligershulp
  • zij ondersteunt de vrijwilliger(s) tijdens de hulpinzet

Het bestuur van de stichting bestaat uit vrijwilligers uit het maatschappelijk middenveld, die zich betrokken voelen bij de doelstelling en zich inzetten om deze  te bereiken.

Samenstelling bestuur
Mw. F.L. (Mia) van Leeuwen (voorzitter)
Dhr. H.M. (Manfred) de Grooth (secretaris)
Dhr. J.A. (Jos) Jetten  (penningmeester)
Mw. A.P. (Jeannette) Zwinkels


Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is in het bezit van het certificaat 'Vrijwillige Inzet Goed Geregeld'.
Het NOV-keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld is een landelijk keurmerk dat wordt toegekend aan vrijwilligeresorganisaties en maatschappelijke instellingen die met hun vrijwilligersbeleid voldoen aan door NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk) gestelde kwaliteitscriteria.


Wij onderhouden nauwe contacten met o.a. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Gemeente Den Haag, Gemeente Rijswijk, Gemeente Leidschendam-Voorburg en Gemeente Wassenaar.


Ondanks de zorgvuldigheid waarmee de medewerkers van Terminale Zorg door Vrijwilligers te werk gaan, kan het voorkomen dat u een klacht heeft over de dienstverlening. Het is van belang dat u klachten aan ons bekend maakt. Een goede behandeling van klachten is immers alleen mogelijk wanneer deze ons bereiken. U kunt het beste eerst praten met de persoon tot wie de klacht zich richt of met de coördinator van de stichting.

U kunt uw klacht ook (schriftelijk) indienen bij het bestuur van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers.
Een klachtenformulier is op te vragen bij de coördinator.
De binnengekomen klacht wordt behandeld door het bestuur in samenspraak met de coördinator. U ontvangt een ontvangstbevestiging.
U kunt uw schriftelijke klacht richten aan:

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
t.a.v. de secretaris
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag


HuiZis een samenwerkingsverband van Buddy Netwerk, Vitalis en Terminale Zorg door Vrijwilligers. De drie Stichtingen beogen door samen te werken hun zichtbaarheid te verbeteren en de belangen van de informele zorg te versterken. Ook op het gebied van werving en scholing van vrijwilligers willen de organisaties kwaliteitsverbeteringen realiseren en kosten besparen.
De Stichtingen opereren juridisch gezien onafhankelijk van elkaar. Wel hebben zij een gezamenlijke website:www.huizhaaglanden.nl


Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is penvoerder en tevens juridisch aanspreekpunt voor het Platform Dood gewoon in Den Haag.

In het Platform zijn vertegenwoordigers vertegenwoordigd die betrokken zijn in de keten rond sterven, dood zijn, afwikkelen en zorg voor nabestaanden van Haagse burgers.
Jaarlijks sterven in Den Haag ongeveer 3.000 ouderen. Het Haagse netwerk van vrijwillige en professionele verzorgers werkt hard voor een waardig levenseinde van deze mensen.
Het Platform Dood gewoon in Den Haag is in 2013 opgericht om doodgaan en de laatste levensfase bespreekbaar te maken voor alle Hagenaars. Want bij leven kun je zaken vastleggen voor een waardig stervensproces. Het Platform bestaat uit diverse instellingen op het gebied van ouderen- en patientenzorg, ziekenhuizen, organisaties voor pallatieve zorg, uitvaartverzorgers, hospices en diverse geestelijke verzorgers.
Het Platform wil Haagse inwoners bewust maken van hun rol in de eigen laatste levensfase. Ook wil men meer aandacht geven aan het verminderen van het sociaal isolement van ouderen.
Thema's daarbij zijn: levensvragen, het regelen van formele zaken (voorbereiding), laatste levensfase (zorg), levensboeken, het regelen bij overlijden en nazorg.    www.doodgewoonindenhaag.nl     


ANBI - Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers

De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.


Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers vindt u deze gegevens hieronder:

Naam:
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8019 83 460
Contactgegevens:

Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burg. Patijnlaan 1900 
2585 CB Den Haag 
Tel: 070-75 41 330
E-mail: info@terminalezorg.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers is als volgt:
Mw. F.L. (Mia) van Leeuwen (voorzitter) 
Dhr. H.M. (Manfred) de Grooth (secretaris)
Dhr. J.A. (Jos) Jetten  (penningmeester) 
Mw. A.P. (Jeannette) Zwinkels

Beleidsplan: 
Voor het jaar 2017 heeft de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers een beleidsplan opgesteld. De belangrijkste punten hieruit staan hieronder in het Jaarverslag over 2016.

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet bovenmatig zijn.

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers zoals omschreven in de statuten:
De Stichting heeft ten doel het verlenen van terminale zorg door vrijwilligers, in aanvulling op en in samenwerking met de professionele hulpverleners, aan diegenen die de wens te kennen hebben gegeven in hun eigen omgeving te willen sterven, en alles wat daarmede verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers heeft haar activiteiten beschreven in het jaarverslag.

 

 

Jaarverslag over 2016

Ons werk en de essentie er van

Onze Stichting verleent hulp thuis bij mensen in de laatste levensfase in Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Wij werken uitsluitend met goed opgeleide vrijwilligers, die aangestuurd worden door coördinatoren. De kosteloze hulp is een aanvulling op de reguliere zorg en wordt afgestemd op mensen in hun laatste levensfase en hun mantelzorgers.

De essentie van de hulp door vrijwilligers wordt gevormd door de relatie tussen de vrijwilliger en de cliënt en diens naasten. De vrijwilliger komt ter ondersteuning van de cliënt en diens naasten. Door af te stemmen waar de behoeften liggen behouden de cliënt en diens naasten de regie over de invulling en momenten waarop de ondersteuning plaatsvindt.

Ontwikkelingen in het verslagjaar

Onze Stichting bestond dit jaar 25 jaar. In november werd deze gebeurtenis gevierd met een feest in Muzee, Scheveningen, waarbij alle vrijwilligers waren uitgenodigd.

Gedurende het jaar had de Stichting te kampen met problemen rondom de coördinatie als gevolg van een coördinator die langdurig ziek was. Dit viel samen met het vertrek van de tweede coördinator, wiens contract afliep. De Stichting heeft snel een nieuwe coördinator aan weten te trekken die na een relatief korte inwerkperiode de taken kon overnemen. Voorts was er een aantal vrijwilligers die hun vrijwilligerswerk beëindigde. Gelukkig konden evenveel nieuwe vrijwilligers worden aangetrokken. Al deze mutaties hebben grote invloed gehad op het reilen en zeilen van de organisatie. Desondanks zijn wij er in geslaagd 86 cliënten te helpen, net zoveel als in 2015.

Het werven van cliënten en vrijwilligers kreeg ook de nodige aandacht, doch door de genoemde organisatorische problemen, minder dan wij ons hadden voorgenomen. Nog altijd blijkt dat de door onze organisatie geboden hulp onvoldoende bekend is. Dit kan er toe leiden dat de keuze om thuis te sterven niet of onvoldoende wordt meegenomen in de afweging waar de stervende zijn/haar laatste levensfase kan doorbrengen. Ook komt het regelmatig voor dat onze hulp in een laat stadium wordt gevraagd, waardoor onze inzet dan slechts van korte duur is. Daarom proberen wij de aandacht op ons werk en onze Stichting te vestigen door het actief benaderen van professionals die ons kunnen helpen bij het doorverwijzen of aanbevelen. Zorgverleners, huisartsen, transferafdelingen in ziekenhuizen, welzijnsorganisaties, gemeenten en zusterorganisaties in de informele zorg, zij allen kunnen onze bekendheid vergroten.

Om gemakkelijk gevonden te kunnen worden onderhoudt de organisatie een eigen website en een facebookpagina.

Zoals ieder jaar is de nodige aandacht besteed aan goede contacten met alle gemeenten binnen ons werkgebied: Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. De gemeenten Den Haag en Rijswijk ondersteunen ons financieel gezien al vele jaren onophoudelijk.

Sinds 2013 is onze Stichting ook het formele aanspreekpunt voor het Platform Dood gewoon in Den Haag. Het Platform heeft een eigen dagelijks bestuur, waardoor onze Stichting alleen als penvoerder functioneert. Hoogtepunt in 2016 was een Symposium dat het Platform op 12 oktober organiseerde in de Haagse Hogeschool. Het thema van deze bijeenkomst was ‘Haagse Waardigheid’. Bij deze gelegenheid was ook de presentatie van een boek met dezelfde titel als het thema van het symposium. In dit boek toont het Platform een overzicht van de vele activiteiten en bijeenkomsten die zij de afgelopen vijf jaren organiseerde. Daarnaast is er veel feitelijke informatie, cijfers en statistieken te lezen over ‘sterven in Den Haag’ en zijn er interviews met Platform leden en portretten van enkele bijzondere inwoners te lezen.

‘Dood gewoon in Den Haag’: dit bestaat uit een netwerk van organisaties die betrokken zijn in de keten rond sterven, dood zijn, afwikkelen en zorg voor nabestaanden van Haagse burgers. Zij willen de Haagse inwoners bewust maken van hun rol in de eigen laatste levensfase. Ook wil men de (na-)zorg voor nabestaanden en mantelzorgers verbeteren en meer aandacht geven aan het sociaal isolement van ouderen. De besluitvorming van het netwerk ligt bij het Platform Dood gewoon in Den Haag. Voor meer informatie hierover zie: www.doodgewoonindenhaag.nl.

In 2016 werd duidelijk dat de subsidieregeling van het Ministerie van VWS de komende jaren wordt voortgezet. In de landelijke regeling is de komende jaren ruimte voor beperkte groei en zal ook de inzet in verpleeghuizen mee gaan tellen.

Medewerkers en organisatie

De Stichting is aangesloten bij VPTZ Nederland, de landelijke vereniging voor vrijwillige palliatieve zorg, thuis of in hospices.

Over het hele land verdeeld zijn meer dan 200 lid-organisaties bij de VPTZ aangesloten die jaarlijks met ruim 11.000 goed opgeleide VPTZ-vrijwilligers ruim 10.600 cliënten begeleiden. De vereniging VPTZ Nederland behartigt de belangen van haar lid-organisaties en ondersteunt hen onder meer op het gebied van communicatie en PR, kwaliteitsbeleid en trainingen.

Gedurende 2016 werden de twee coördinatoren, die de laatste jaren verantwoordelijk waren voor de coördinatie, vervangen door één nieuwe coördinator. Naast de werving en begeleiding van alle vrijwilligers onderhoudt zij de contacten met cliënten, mantelzorgers, professionele zorgverleners, verwijzers en het Bestuur. Ook het bewaken van de kwaliteit en de kwantiteit van de hulp valt onder haar verantwoordelijkheid. Om haar te ondersteunen, wordt op bescheiden schaal gebruik gemaakt van kantoorvrijwilligers.

De in 2015 in gebruik genomen applicatie voor de registratie van cliënten en vrijwilligers werd verder verbeterd.  

Wij realiseren ons maar al te goed dat alle subsidies en donaties die wij ontvangen niet vanzelfsprekend zijn en daarom gaan wij heel efficiënt met onze middelen om. Dat doen wij waar mogelijk met de inzet van vrijwilligers, maar ook door de samenwerking te zoeken met andere organisaties in de informele zorg.

Onze organisatie maakt onder meer deel uit van de hierna volgende netwerken:

Stuurgroep van Netwerk Palliatieve Zorg Haaglanden

Netwerkgroep Palliatieve Zorg Haaglanden

Platform Doodgewoon in Den Haag

Platform Zorgvrijwilligers Den Haag

Sociaal Contact Wassenaar

Platform Zorgvrijwilligers Leidschendam-Voorburg

 

Vrijwilligers

Het hart van onze organisatie wordt echter gevormd door de hulp-vrijwilligers. Mensen met veel ervaring die goed opgeleid zijn om mensen in hun laatste levensfase en hun naasten te ondersteunen. Zij kunnen snel en flexibel inspelen op de hulpvraag. Vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige handelingen of zware huishoudelijke taken, maar vullen datgene aan wat familieleden en vrienden zelf doen. Zoals hulp bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken. Zo krijgen de naasten de gelegenheid even rust te nemen of een boodschap te doen.

In 2016 zijn 20 vrijwilligers om uiteenlopende redenen gestopt. Na wervingsacties en zorgvuldige selectie in het voor- en najaar zijn er evenveel nieuwe vrijwilligers aangetrokken. Onze organisatie hecht zeer aan de kwaliteit van de ondersteuning. Vanaf 2016 is van alle nieuwe vrijwilligers een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ gevraagd en ontvangen. Allen hebben de introductiecursus gevolgd en werden, net als alle andere vrijwilligers, bij iedere inzet begeleid door onze coördinator. Bovendien waren er zes scholingsavonden waar naast het behandelen van thema’s ook ruimte bestond om ervaringen, uiteraard geanonimiseerd, te delen met collega-vrijwilligers.

Onze Stichting is altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Denkt u dat u mensen in uw eigen omgeving kunt ondersteunen in hun laatste levensfase ? Of denkt u ons op andere wijze te kunnen helpen. Neem dan contact op met de coördinator van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers. Tel. 070-7541330 of email: info@terminalezorg.nl. Het adres van onze website is: http:/www.terminalezorg.nl

Financieel resultaat

De Stichting heeft het boekjaar met een negatief resultaat ad 5.387 euro afgesloten. Dit tekort is vooral ontstaan door hoge personeelskosten i.v.m. ziekte van een van de medewerkers en als gevolg van lagere subsidies. Omdat verwacht wordt dat de subsidies ook in de komende jaren structureel lager zullen zijn dan in de afgelopen jaren is het aantal medewerkers m.i.v. 1 januari 2017 teruggebracht van 1,36 naar 1,00 FTE. Het negatieve resultaat van het boekjaar is ten laste gebracht van het vermogen van de Stichting.

 

Vooruitzichten voor 2017

Bij het 25-jarig bestaan van de Stichting hebben wij teruggekeken en vooruitgeblikt. Na overleg gevoerd te hebben met diverse partijen zien we dat op dit moment de beste kansen voor de voortzetting van het werk van de Stichting liggen in het handhaven van de organisatie als een zelfstandige eenheid. Natuurlijk blijven we open staan voor nieuwe mogelijkheden van samenwerking die zich voor doen in het netwerk.

In 2017 ligt de nadruk op het verder versterken en op het verbreden van de organisatie. Het versterken gaat over de samenhang en de taakverdeling in de organisatie om zo ook met minder financiële middelen de continuïteit van de zorg te kunnen garanderen. Het verbreden betreft de uitbreiding van de doelgroep door de mogelijkheden te onderzoeken van de inzet van vrijwilligers voor bewoners van verpleeghuizen.

In ons activiteitenplan voor 2017 hebben wij onze doelstellingen opnieuw omhoog bijgesteld. Meer cliënten en in verband daarmee ook meer vrijwilligers; dat is waar wij naar streven. De kwaliteit van de inzet blijft onverminderd aandacht krijgen van de coördinator en het bestuur. In samenwerking met enkele verpleeghuizen wordt projectmatig gestart met de inzet van vrijwilligers bij bewoners in de laatste levensfase. Per huis worden hierover afspraken gemaakt. In de loop van het jaar zal blijken in welke mate er behoefte is aan inzet van onze vrijwilligers en wat hiervoor de meest geschikte werkwijze is.

Om de samenwerking met andere partners in de zorg te versterken, organiseren we informatiebijeenkomsten bij zorgorganisaties en/of huisartsengroepen. We investeren in extra aandacht voor bredere bekendheid van het werk van de  Stichting onder zorgverleners en onder burgers o.a. via sociale media. We versterken de samenwerking met het Platform Doodgewoon in Den Haag.

Bestuur

Sinds de verschijning van het vorige jaarverslag vond een aantal wijzigingen plaats in de samenstelling van het bestuur van onze Stichting. Mevrouw C.J. van Vliet besloot haar functie na ruim 11 jaar neer te leggen op 18 april 2016. Ook Mevrouw M.J.A. Seeber trad op eigen verzoek op 5 december 2016 af, nadat zij deze functie bijna 7 jaar had bekleed. Op 20 februari 2017 werd de heer H.M. de Grooth benoemd tot secretaris van de Stichting.

 

Slotwoord

Tot slot dankt het Bestuur van de Stichting alle vrijwilligers voor hun grote inzet en bevlogenheid waarmee zij hun werk doen. Wij zijn er zeker van dat hun hulp van mens tot mens in het afgelopen jaar weer van onschatbare waarde is geweest. Onze dank en respect geldt uiteraard ook onze coördinator en de kantoorvrijwilligers. Ook danken wij onze subsidieverstrekkers en donateurs. Zonder hun financiële bijdragen was onze hulp niet mogelijk geweest. Een laatste woord van dank voor alle vrijwilligers, coördinatoren en bestuurders die ons dit jaar hebben verlaten. Wij hopen dat hun ervaringen in het werk voor onze stichting, een inspiratiebron zal blijven betekenen in hun verdere leven.

’s-Gravenhage, 31 maart 2017

Het Bestuur:
Mw. F.L. van Leeuwen, voorzitter
Dhr. H.M. de Grooth, secretaris
Dhr. J.A. Jetten, penningmeester
Mw. A.P. Zwinkels

Financiële verantwoording:
Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers 2016

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
801983460

Het aantal cliënten bedroeg in 2016: 86 (2015: 86)
Het aantal vrijwilligers was ultimo 2016: 42 (2015: 42)
In 2016 was het exploitatieresultaat euro 5.387 negatief. Dit bedrag is ten laste gebracht van het eigen vermogen.

Inkomsten (in euro’s)
Subsidies                                   123.127
Overige inkomsten                        1.055
Totaal                                        124.182

Uitgaven (in euro’s)
Coördinatiekosten                     108.467
Organisatiekosten                       13.220
Kosten inzake vrijwilligers
(scholing/werving/reiskosten)        7.882
Totaal                                        129.569

Het bestuur van de stichting bestaat uit (onbezoldigde) vrijwilligers.

 

 


 

ANBI - Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers

De Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers is per 18.04.2011 door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers wil nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen.
Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI's verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers vindt u deze gegevens hieronder:

Naam:
Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
850503243

Contactgegevens:
Stichting Vrienden Terminale Zorg door Vrijwilligers
Burg. Patijnlaan 1900 
2585 CB Den Haag 
Tel: 070-75 41 330
E-mail: info@terminalezorg.nl

Bestuurssamenstelling:
Het bestuur van de Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers is als volgt:
Mw. F.L. (Mia) van Leeuwen (voorzitter) 
Dhr. H.M. (Manfred) de Grooth (secretaris)
Dhr. J.A. (Jos) Jetten  (penningmeester) 
Mw. A.P. (Jeannette) Zwinkels

Beleidsplan: 
Het meerjarenbeleidsplan van De Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers is in voorbereiding. 

Beloningsbeleid:
De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze onkosten niet bovenmatig zijn.

Doelstelling:
De doelstelling van de Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers is omschreven in de statuten:
De Stichting heeft ten doel:
- de ondersteuning van het werk van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers in materiële zin
- het vergroten van de (naams-)bekendheid van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers onder de bevolking van Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar.
Een en ander vanuit een oogpunt van een algemeen maatschappelijk belang.
De Stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:
- het werven van financiële middelen ten behoeve van de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
- het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over het werk van Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers
- al hetgeen nuttig is voor het bereiken van de gestelde doelen.
De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers heeft tot heden geen activiteiten uitgeoefend. Voorlopig is het gericht op het genereren van inkomsten, via donaties.
Financiële verantwoording:
Stichting Vrienden van Terminale Zorg door Vrijwilligers 2016

RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
850503243

Inkomsten (in euro’s)
Donaties en overige inkomsten     5.857 
Uitgaven                                           114
Toename vermogen                      5.743

 

 


Meer weten?

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Bel tijdens kantooruren met 070 75 41 330, of vul het onderstaande formulier in. Eén van onze medewerkers zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

 

De heer Mevrouw