Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Giften en donaties

Bij Vrijwilligers Terminale Zorg werken 60 vrijwilligers, waarvan circa 50 vrijwilligers directe hulp verlenen aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. De vrijwilligers ontvangen daarvoor geen vaste vergoeding en onze hulp is gratis voor de personen die de hulp ontvangen. Onze organisatie heeft geen winstoogmerk en beschikt over een bescheiden budget via de rijkssubsidie en gemeenten. Daarmee kunnen wij de kosten voor coördinatie, huisvesting, werving, opleiding, reiskosten en het vergroten van onze bekendheid betalen. Als u ons werk financieel wilt ondersteunen is uw bijdrage in de vorm van een gift of donatie van harte welkom.

Uw bijdrage is welkom op ING-bankrekeningnummer
NL58 INGB 000575.98.06 ten name van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg.

Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat u ons een bedrag kunt schenken of nalaten onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden.

Een eenmalige gift kunt u bij de belastingaangifte van uw inkomen aftrekken wanneer deze ligt tussen de 1% en de 10% van uw inkomen. Die boven- en ondergrens gelden niet wanneer u minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dat in een akte bij de notaris vastlegt. U kunt dan het volledige bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.

 Donaties  ANBI – Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor de Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg vindt u deze gegevens hieronder:

Naam
Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg
RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
8505.03.243

Contactgegevens
Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg
Burgemeester Patijnlaan 1900
2585 CB Den Haag
Tel: 070-75 41 330
E-mail: info@terminalezorg.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van Stichting Vrienden Van Vrijwilligers Terminale Zorg is verantwoordelijk voor het beleid van de Stichting op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. 

Het bestuur is als volgt:
Mw. M.E.P. (Marijke) Havenaar – de Raat (voorzitter)
Mw. A.J. (Diana) Landhuis (secretaris)
Dhr. P.A. (Paul) Hoekema (penningmeester)
Mw. M. (Marieke) Sluijters- van der Stoel (vicevoorzitter en HR)
Dhr. G. (Gert) Evers (kwaliteit)

De bestuurders ontvangen geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Doelstelling 

De stichting heeft ten doel:
a. de ondersteuning in materiële zin van het werk van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg;
b. het vergroten van de (naams-)bekendheid van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg onder de bevolking van Den Haag en directe omgeving.
Een en ander vanuit een oogpunt van een algemeen maatschappelijk belang.

De stichting tracht haar doelstelling onder meer te verwezenlijken door:
1. het werven van financiële middelen ten behoeve van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg;
2. het onder de aandacht brengen en het geven van voorlichting over het werk van Stichting
Vrijwilligers Terminale Zorg;
3. al hetgeen nuttig is voor het bereiken van de gestelde doelen.
De stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan

Wij willen blijven investeren in de kwaliteit en groei van onze organisatie. Donaties zullen gebruikt worden voor het bijscholen van onze vrijwilligers. Wij zien het als een belangrijke kwaliteit dat onze vrijwilligers zich openstellen voor nieuwe inzichten en zich blijven ontwikkelen, zodat zij mensen in de meest kwetsbare periode van hun leven kunnen bij staan. 

Activiteiten 

De Vriendenstichting heeft het afgelopen jaar een bijdrage geleverd aan het 30 jarig jubileum van Vrijwilligers Terminale Zorg. In 2022 wordt er dankzij donaties twee maal een evenement georganiseerd om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.  

Balans en staat van baten en lasten

Bekijk hier het financieel overzicht van 2019.
Bekijk hier het financieel overzicht van 2020.
Bekijk hier het financieel overzicht van 2021.
Bekijk hier het financieel overzicht van 2022.
Bekijk hier het financieel overzicht van 2023.