Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Giften en donaties

Bij Vrijwilligers Terminale Zorg werken 60 vrijwilligers, waarvan circa 50 vrijwilligers directe hulp verlenen aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. De vrijwilligers ontvangen daarvoor geen vaste vergoeding en onze hulp is gratis voor de personen die de hulp ontvangen. Onze organisatie heeft geen winstoogmerk en beschikt over een bescheiden budget via de rijkssubsidie en gemeenten. Daarmee kunnen wij de kosten voor coördinatie, huisvesting, werving, opleiding, reiskosten en het vergroten van onze bekendheid betalen. Als u ons werk financieel wilt ondersteunen is uw bijdrage in de vorm van een gift of donatie van harte welkom.

Uw bijdrage is welkom op ING-bankrekeningnummer
NL58 INGB 000575.98.06 ten name van Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg.

Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg is door de belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit houdt in dat u ons een bedrag kunt schenken of nalaten onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden.

Een eenmalige gift kunt u bij de belastingaangifte van uw inkomen aftrekken wanneer deze ligt tussen de 1% en de 10% van uw inkomen. Die boven- en ondergrens gelden niet wanneer u minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar schenkt en dat in een akte bij de notaris vastlegt. U kunt dan het volledige bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen.