Werkgebied Den Haag, Rijswijk, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg

Veelgestelde vragen

Wanneer kan ik hulp inschakelen?

als u terminaal ziek bent en behoefte heeft aan iemand die thuis of in een verpleeghuis hulp biedt, zoals uw naasten dat zouden doen.

als u een terminaal zieke thuis of in een verpleeghuis verzorgt en u komt handen te kort, of als u er alleen voor staat.

als u als mantelzorger even op adem wilt komen en een moment rust voor uzelf wilt of tijd nodig heeft om bepaalde zaken te regelen.

als iemand in het ziekenhuis ligt, die de wens heeft in eigen vertrouwde omgeving te sterven.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is de zorg die wordt gegeven door naasten, zoals familieleden, vrienden, kennissen of buren, aan mensen die door een handicap, ziekte of door ouderdom niet (geheel) in staat zijn om voor zichzelf te zorgen.

Welke zorg bieden de vrijwilligers van de Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg?

De zorg in de laatste levensfase die onze vrijwilligers bieden, is vergelijkbaar met de hulp die mantelzorgers geven. Zij kunnen bijvoorbeeld waken bij de zieke en helpen bij praktische en persoonlijke verzorging van de zieke, zo lang dit geen medische of verpleegkundige handelingen zijn. Ook bieden zij een luisterend oor, zowel voor de cliënt als voor de mantelzorger.

Waarom zou ik een vrijwilligersorganisatie inschakelen?

Omdat vrijwilligers gemotiveerd, opgeleid en betrokken zijn. Vaak hebben zij zelf een naaste verzorgd en verloren, of hebben zij ervaring met werken in de zorg. Zij kiezen er bewust voor om tijd te besteden aan het helpen van mensen. Hun hulp is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U kunt op hen rekenen.

Krijg ik direct hulp als ik bel?

Er wordt altijd naar gestreefd om binnen 24 uur (uitgezonderd in het weekend) op uw aanvraag te reageren. Als u dat wenst kan er direct een afspraak voor een intakegesprek met de coördinator worden gemaakt.

Heb ik een indicatie van bijvoorbeeld het CIZ (Centrale Indicatiestelling Zorg) nodig?

Nee, u heeft geen indicatie of verwijzing nodig om een hulpaanvraag te starten. Het is wel van belang dat de zieke zich in de laatste levensfase bevindt.

Op welke tijden komen de vrijwilligers?

Vrijwilligers kunnen tussen 07.00 uur en 23.00 uur komen. Eén vrijwilliger komt maximaal 2 keer per week gedurende 4 uur per keer. Is er meer hulp nodig dan komen er meerdere vrijwilligers. Ons streven is dat u bezoek krijgt van steeds dezelfde vrijwilliger(s).

Hoe deskundig zijn de vrijwilligers?

Alle vrijwilligers volgen een verplichte opleiding voordat zij worden ingezet. Zij worden steeds begeleid door een ervaren coördinator en doen alles in overleg met u. De vrijwilligers worden uitgenodigd om aan aanvullende cursussen deel te nemen.

Zijn er kosten verbonden aan de hulp?

Aan de hulp die de vrijwilligers bieden zijn voor u geen kosten verbonden.

Kan ik ook hulp inschakelen als ik al professionele zorg (bijvoorbeeld thuiszorg) heb?

Ja, de hulp die de vrijwilligers in de laatste levensfase bieden is aanvullend op de professionele zorg.

Heb ik een keuze uit vrijwilligers?

Tijdens het intakegesprek bij de cliënt thuis wordt door de coördinator met u besproken wat uw wensen zijn. De coördinator bekijkt vervolgens welke vrijwilliger het beste past bij uw situatie.

De meeste vrijwilligers zijn tussen de 45 en 70 jaar.

Is er een maximum aan het aantal uren hulp dat ik kan krijgen?

Zolang de coördinator uw hulpvraag kan invullen, is er geen maximum. De hulpverlening is wel afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat op dat moment beschikbaar is.

Hoe kan ik meer informatie of hulp aanvragen?

U kunt hiervoor contact opnemen met de coördinator

(Tel. 070 75 41 330 of mail naar: info@terminalezorg.nl )

Hoe kan ik het werk van de vrijwilligers ondersteunen?

Als u ons werk financieel wilt ondersteunen is uw bijdrage van harte welkom op ING-bankrekeningnummer NL58 INGB 000575.98.06 ten name van Stichting Vrienden van Vrijwilligers Terminale Zorg.

Sluiten de vrijwilligers aan op cliënten met een niet-westerse achtergrond?

Ja. Het aantal mensen met een migratieachtergrond dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Toch maken niet-westerse migranten minder gebruik van palliatieve zorg. De zorg is onbekend en sluit vaak niet aan bij hun wensen en verwachtingen. In veel culturen is het spreken over diagnose en prognose een taboe. Om over dit onderwerp in gesprek te gaan gebruiken onze vrijwilligers onder andere de voorlichtingsfilms die Pharos ontwikkelde voor patiënten, familie en zorgverleners: www.pharos.nl/ingesprek